Jízdní pruh pro cyklisty a vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty

Doba čtení: 6 minut

Jízdní pruh pro cyklisty (často se o něm mluví jako o „ochranném jízdním pruhu”) i vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty jsou prostorem určeným pro jízdu cyklistů ve vozovce. Obvykle jsou zřizovány tam, kde není možné nebo vhodné zřídit oddělenou stezku pro cyklisty.

Jízdní pruh pro cyklisty je označen pouze vodorovným dopravním značením se symbolem jízdního kola V 14a od ostatního provozu se odděluje podélnou čárou s drobnějším přerušováním. Barevně se zpravidla nepodbarvuje. Je prostorově úspornější. Vyhrazený jízdní pruh je označen i svislým dopravním značením IP 20a.

Rozdíl mezi jízdním pruhem pro cyklistu a vyhrazeným jízdním pruhem pro cyklistu spočívá v tom, že do jízdních pruhů pro cyklisty označených pouze vodorovným dopravním značením V 14 mohou vjíždět vozidla, pro které ve zbytku vozovky není dostatek místa. V praxi to znamená, že ochranný cyklopruh „pouze“ definuje cyklistovi jeho bezpečný prostor.

Pruh tedy určuje minimální prostor, který je nutný k bezpečnému předjetí cyklisty, ale neomezuje ostatní vozidla v běžném provozu.

Naproti tomu, na vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty smí řidič i ostatních vozidel vjet v podélném směru jen v zákonem stanovených případech (při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti). V praxi se setkáme v některých případech s červeným zvýrazněním vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty. Není zákonem stanoveno, kde červené zvýraznění použít, ale Technické podmínky TP 179, které se zabývají navrhováním komunikací pro cyklisty, obsahují doporučení na využití červeného zvýraznění zejména na začátku a na konci vyhrazeného jízdního pruhu, v rámci křižovatek a v místech vjezdů na místa ležící mimo pozemní komunikaci.

Rozdíl je i v šířce zbývající části vozovky pro motorová vozidla. Ta má v případě jízdního pruhu pro cyklistu zpravidla 2,5 až 2,75 m, zatímco u vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty je to zpravidla 3,0 či 3,25 m nebo i více.

V některých městech je cyklistům povoleno užití jízdního pruhu vyhrazeného pro hromadnou dopravu (autobusy, případně trolejbusy).

Na jízdu ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty a jízdním pruhu pro cyklisty se nevztahuje ustanovení zákona o povinnosti dodržení minimálního bočního odstupu vozidla od cyklisty při jeho předjíždění (účinné od 1. 1. 2022). Zákon totiž stanoví, že pokud jede cyklista ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty a v jízdním pruhu pro cyklisty jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

Přesné prostorové parametry vztahující se k jízdnímu pruhu a vyhrazenému jízdnímu pruhu pro cyklisty stanoví Technické podmínky TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty a jsou vyznačeny na obrázcích níže

Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty podél obruby nebo volného prostoru v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty (první obrázek), jízdního pruhu pro cyklisty tzv. „ochranného”, (druhý obrázek) a piktogramového koridoru pro cyklisty (třetí obrázek).

Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty u podélného stání v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty (první obrázek), jízdního pruhu pro cyklisty (druhý obrázek) a piktogramového koridoru pro cyklisty (třetí obrázek).

Dopravní značení

V 14 – Jízdní pruh pro cyklisty

IP 20a – Vyhrazený jízdní pruh

IP 20b – Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Pravidla stanovená zákonem

 • Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty a vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, je cyklista povinen je užít, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. Důvodem nevyužití může být například nevyhovující stav jízdního pruhu, led v jízdním pruhu, spadlý strom, přeplněnost jízdního pruhu apod.(ust. § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu).
 • Vodorovné dopravní značení V 14 vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty, šipka současně vyznačuje i stanovený směr jízdy. Šipka a symbol jízdního kola jsou provedeny v bílé barvě. Pruh nebo stezku lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem, například červenou barvou nebo odlišným provedením povrchu.
 • Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je kromě vodorovného značení označen i svislým dopravním značením IP 20a a ukončen IP 20b.
 • Řidič nesmí zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty (ust. § 27 odst. 1 písm. i) zákona o silničním provozu).
 • Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu (ust. § 14 odst. 5 zákona o silničním provozu).
 • Na vyhrazený jízdní pruh smí řidič vjet v podélném směru jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti. Při vjíždění na vyhrazený jízdní pruh nesmí řidič ohrozit ani omezit cyklistu (ust. § 14 odst. 1 a a § 13 odst. 2 zákona o silničním provozu).
 • Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty (ust. § 21 odst. 6 zákona o silničním provozu).
 • Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, také nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, pokud tím není ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích (ust. § 26 odst. 1 zákona o silničním provozu).
 • Pokud řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, přejíždí z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel (ust. § 14 odst. 2 zákona o silničním provozu).
 • Pokud jede cyklista ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty a jízdním pruhu pro cyklisty jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění (ust. § 14 odst. 3 a 5 zákona o silničním provozu).
 • Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m. (ust. § 17 odst. 6 zákona o silničním provozu).

Nejasnosti, problémy vyplývající ze současné právní úpravy, oblast diskuze

Jako ve všech situacích v silničním provozu i zde platí, že bezproblémové a bezpečné prostředí závisí na vzájemném respektu a znalosti pravidel. Aktivní vzdělávání řidičů motorových vozidel i cyklistů v užívání jízdních pruhů a vyhrazených jízdních pruhů může vést k jejich komfortnímu užívání.

Mezi časté praktické problémy ve městech patří parkování vozidel v jízdních pruzích a vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty. Část cyklistů pak raději volí jízdu po chodníku, aby se vyhnula objíždění vozidel zaparkovaných v jízdních pruzích pro cyklisty.

Rozsáhlé zřizování jízdních pruhů pro cyklisty (tzv. „ochranných”) v posledních letech ukazuje, že v některých situacích nejsou tyto pruhy užívány bezpečně. Řidiči při předjíždění cyklisty předpokládají, že se do zbytku jízdního pruhu vlevo od cyklisty (pruh min. 2,5 m šířky) vejdou bez zasahování do dalšího jízdního pruhu či protisměru, i když tomu tak není, a cyklistu pak předjíždějí velmi těsně.

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.