Pravidla provozu

Doba čtení: 2 minuty

Pro cyklistu, který se pohybuje na pozemní komunikaci, platí pravidla silničního provozu, musí v potřebném rozsahu ovládat legislativu, která upravuje silniční provoz, zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a rozeznat základní cyklistickou infrastrukturu.

Tento zákon a prováděcí vyhlášky v posledních letech přinesly některé zásadní změny a novinky, které nejsou cyklisty ani řidiči motorových vozidel dosud v praxi zažité, některé dokonce nejsou příliš známé. Ať už se jedná o jízdní pruhy a vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, cykloobousměrky, cyklistické zóny a další.

Poslední výraznou změnou účinnou od 1. 1. 2022, která se týká bezpečnosti cyklistů, je uzákonění minimálního bezpečného bočního odstupu (ust. § 17 odst. 6. zákona o silničním provozu).

Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty stanovena na nejméně 1 m.

S úpravou minimálního bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty souvisí i úprava textu upravujícího význam dopravní značky V1a („Podélná čára souvislá“) v Příloze č. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Nově řidič může přejet podélnou čáru souvislou (plnou čáru), pokud je to nutné k předjíždění cyklisty (při předjíždění cyklisty se samozřejmě musí řidič chovat ohleduplně, nezahajovat předjížděcí manévr na nebezpečném nebo nepřehledném místě, např. v zatáčce). Ustanovení zákona o dodržení bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty se ovšem nevztahuje na jízdu ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty a jízdním pruhu pro cyklisty. Zákon totiž stanoví, že pokud jede cyklista ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty a v jízdním pruhu pro cyklisty jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

Ilustrační obrázek dodržení minimálního bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty v případě obvyklé vozovky a vozovky s vyznačeným piktogramovým koridorem pro cyklisty.

Ilustrační obrázek, který zobrazuje vozovku s vyznačeným jízdním pruhem pro cyklisty (vlevo) a vyhrazeným jízdním pruhem pro cyklisty (vpravo). V tomto případě se nejedná o předjíždění cyklisty.