Stezka pro cyklisty

Doba čtení: 2 minuty

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) označená příslušnou dopravní značkou, určená pro jízdu na jízdním kole a další podobné prostředky stanovené zákonem. Podle své povahy a umístění je buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací. Stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy může být i tzv. související stavbou.

Budování stezek pro cyklisty a stezek pro chodce a cyklisty má za cíl vymezit samostatnou komunikaci zranitelným účastníkům silničního provozu, a to zejména při velkých intenzitách motorového provozu a v místech, která nejsou pro tyto účastníky provozu příliš bezpečná..

Dopravní značení

C 8a – Stezka pro cyklisty

C 8b – Konec stezky pro cyklisty

Pravidla stanovená zákonem

 • Pokud je v daném místě a směru takto označený pruh nebo stezka, je cyklista povinen jich užít, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních

  komunikacích. Důvodem nepoužití stezky může být například nevyhovující stav stezky (např. souvislý led na cyklostezce), špatný stavební stav cyklostezky nebo její přeplněnost (ust. § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu).

 • Stezku pro cyklisty smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení (běžky, lyže, skateboard…) a pohybující se na osobním

  přepravníku (např. Segway, Hoverboard…) (ust. § 57 odst. 7 zákona o silničním provozu).

 • Elektrokola a elektrokoloběžky, které jsou jízdním kolem (viz výše), mohou využít stezku pro cyklisty.
 • Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak (vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, příkazové značky C 8a).
 • Jezdí se vpravo, jednotlivě za sebou (stezka je pozemní komunikace).
 • Může zde jezdit samostatně i dítě mladší 10 let (ust. § 58 odst. 2 zákona o silničním provozu).
 • Pokud cyklista vjíždí ze stezky pro cyklisty na pozemní komunikaci, musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po této pozemní komunikaci (ust. § 23 odst. 1 zákona o silničním provozu).

 • Rychlost cyklisty na cyklostezce může dle obecné úpravy zákona v obci být až 50km/h (cyklista je řidič vozidla). Rychlost na cyklostezce ale omezují na některých místech značky přikazující nejvyšší dovolenou rychlost (např. 5, 10, 20km/h). Rychlost jízdy musí cyklista také přizpůsobit svým schopnostem, stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám apod. Zároveň povinností všech účastníků provozu na pozemních komunikacích je chovat se ohleduplně a ukázněně

Zdroj foto: spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.