Právní předpisy

Doba čtení: 2 minuty

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly

Samotné nařízení si jako cíl stanoví toto: “Cílem tohoto nařízení je stanovit harmonizovaná pravidla pro schvalování typu vozidel kategorie L, aby bylo zajištěno fungování vnitřního trhu. Vozidla kategorie L jsou dvoukolová, tříkolová nebo čtyřkolová vozidla, například dvoukolová motorová vozidla, tříkolky a čtyřkolky. Dále je cílem tohoto nařízení zjednodušit stávající právní rámec, snížit emise z vozidel kategorie L, a dosáhnout tak přiměřenějšího podílu emisí z vozidel kategorie L na celkovém objemu emisí ze silniční dopravy, dále zvýšit celkovou úroveň bezpečnosti, přizpůsobit se technickému vývoji a posílit pravidla dozoru nad trhem.”

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Zákon o provozu na pozemních komunikacích je základním zákonem v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Stanovuje práva a povinnosti účastníků silničního provozu, pravidla silničního provozu, upravuje také řidičská oprávnění a působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie ČR v této oblasti.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Do oblasti úpravy tohoto zákona spadá zejména registrace vozidel a jejich vyřazování z registru, dále jsou zde stanoveny technické požadavky na provoz vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti. Zákon určuje práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla a pohonné hmoty, vlastníků a provozovatelů vozidel, stanic technické kontroly a stanic měření emisí. V neposlední řadě zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v této oblasti.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon o pozemních komunikacích určuje kategorie pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, stanoví práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a také se zabývá výkonem státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.

Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Tato vyhláška je prováděcí vyhláškou zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a upravuje oblast a konkretizuje postupy při schvalování technické způsobilosti a určuje technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování technické způsobilosti vozidel kategorií L, T, C a R.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Tato vyhláška provádí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Upravuje provoz na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značky, akustické a výstražné signály, dopravní zařízení a další.