Povinnosti cyklisty

Doba čtení: 4 minuty

Každý řidič má zákonem stanovenou povinnost chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani ten svůj, řídit se na pozemních komunikacích pravidly silničního provozu, řídit se světelnými signály, dopravními značkami apod. (ust. § 4 písm. a), b) a c) zákona o silničním provozu).

Kromě těchto obecných povinností stanoví zákon o silničním provozu, případně další právní předpisy, i zvláštní pravidla speciálně pro cyklisty.

Cyklista musí

 • Jezdit na pozemní komunikaci vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak (ust. § 11 odst. 1 a § 57 odst. 2 zákona o silničním provozu).Zvláštní okolnosti jsou popsány v dalších kapitolách. Nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici (ust. § 57 odst. 2 zákona o silničním provozu). Toto se nevztahuje na cyklistickou a sdílenou zónu, kde cyklisté smějí užívat vozovku v celé její šíři (ust. § 39a odst. 2 a § 39b odst. 3 zákona o silničním provozu.)

  Bližší informace jsou uvedeny v kapitole „Pravidla a doporučení pro bezpečnou jízdu cyklisty”.

 • Cyklista a osoba přepravovaná na jízdním kole, kteří jsou mladší 18 let, jsou povinni za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě (ust. § 58 odst. 1 zákona o silničním provozu). (Zde došlo v roce 2024 ke změně zákona, povinnost se dříve vztahovala pouze na cyklistu, tedy jen na řidiče jízdního kola)
 • Jet jen jednotlivě za sebou, mimo cyklistické a sdílené zóny (ust. § 57 odst. 3, ust. § 39a odst. 2 zákona o silničním provozu).
 • Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo (ust. § 57 odst. 8 zákona o silničním provozu).
 • Podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou (ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu).
 • Za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem (ust. § 58 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Cyklista nesmí

 • Jet na kole po požití alkoholu nebo po požití jiné návykové látky nebo v takové době po užití alkoholu nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem (ust. § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona o silničním provozu).
 • Na jednomístném kole jezdit ve dvou, s několika výjimkami:

  • Pokud je jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let (ust. § 58 odst. 3 zákona o silničním provozu).
  • Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí (ust. § 58 odst. 3 zákona o silničním provozu).
 • Jet bez držení řídítek (tj. nesmí např. za jízdy kouřit nebo telefonovat), držet se za jízdy jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích (ust. § 58 odst. 4 zákona o silničním provozu).
 • Mít při jízdě nohy mimo šlapadla (ust. § 58 odst. 4 zákona o silničním provozu).

Cyklista může

 • Předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici pomalu jedoucí nebo stojící vozidla, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy (ust. § 57 odst. 4 zákona o silničním provozu).
 • Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí (ust. § 58 odst. 3 zákona o silničním provozu).
 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné, pěší a sdílené zóně (ust. § 58 odst. 2 zákona o silničním provozu).